The Rights of Reporters at Polling Stations

1

Ի՞նչ է պատահել:

Հայաստանում փոփոխվել է Ընտրական օրենսգիրքը: Ընտրական տեղամասերում լրագրողների աշխատանքի համար նոր կանոններ  են սահմանվել:

2

Ի՞նչ անել տեղամաս մտնելուց անմիջապես հետո:

Գրանցվել ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում՝ ներկա գտնվելու համար ընտրական հանձնաժողովի նիստերին ու քվեարկության սենյակում: Չմոռանալ նաև տեսանելի ձևով կրել ԿԸՀ կողմից տրված վկայականը:

3

Քվեարկության սենյակում նույն լրատվամիջոցի միաժամանակ քանի՞ ներկայացուցիչ կարող է ներկա գտնվել:

Մեկ լրագրող և մեկ լուսանկարիչ կամ օպերատոր:

4

Ի՞նչ իրավունքներ ունի լրագրողը ընտրական տեղամասում:

Տեսաձայնագրել ընտրական հանձնաժողովների նիստերը, քվեարկության ընթացքը, չխախտելով ընտրողների քվեարկության գաղտնիության իրավունքը:

5

Ի՞նչ է արգելված:

Լրագրողն իրավունք չունի միջամտելու ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքներին և քվեարկության ընթացքին, իրականացնելու քարոզչություն, ցուցումներ տալու ընտրական հանձնաժողովի անդամներին, ներկայացնելու պահանջներ:

6

Լրագրողին կարո՞ղ են հեռացնել ընտրական տեղամասից:

Կարող են, եթե քվեարկության սենյակում գտնվող լրագրողների և դիտորդների թիվը 15-ից ավելի է, և դա ակնհայտորեն խաթարում է քվեարկության բնականոն ընթացքը: Խաթարման աստիճանը որոշում է հանձնաժողովը՝ ⅔-ի կողմից ընդունված որոշման համաձայն:

Քվեարկության սենյակում գտնվող լրագրողների սահմանափակման մասին դրույթը չի տարածվում հեռուստառադիոընկերությունների ներկայացուցիչների վրա:

7

Մասնագիտական գործունեությունից բացի ի՞նչ կարող է անել լրագրողը:

Լրագրողն անգամ չի կարող օգնել քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող ընտրողին: Մարդասիրական օգնությունը նրա լիազորություններից դուրս է:

8

What happened?

In Armenia, the Electoral Code has changed. New laws have been defined for the job of reporting surrounding polling stations.

9

What should I do immediately after entering the station?

Sign in to the Electoral Commission’s register to attend the Electoral Commission’s sessions and the polling room. Also, don’t forget to write visibly on the certificate given by the CEC.

10

In the voting room, how many representatives from the same media can be present at the same time?

One reporter and one photographer or cameraman.

11

What rights does the reporter have in the polling station?

Recording the Electoral Commissions sessions, the voting process, without disturbing the right of the voters to secrecy in their vote.

12

What is prohibited?

The reporter has no right to intervene in the Electoral Commission’s work and the voting process, to realize a campaign, to indicate to the Electoral Commission members, or to give requirements.

13

Can they remove reporters from polling stations?

They can, if the number of reporters and onlookers in the voting room is more than 15, and this obviously disrupts the natural voting process. The Commission decides on the degree of the disruption, with about  ⅔  in agreement.

The provisions of the restrictions on reporters in the voting room does not apply to television/radio representatives.

14

Apart from professional work, what can journalists do?

The journalist cannot even help a voter who can’t fill out a ballot themselves fill in their vote. Friendly aid is outside of their authorization.

2017.02.16

1

Ի՞նչ է պատահել:

2

Ի՞նչ անել տեղամաս մտնելուց անմիջապես հետո:

3

Քվեարկության սենյակում նույն լրատվամիջոցի միաժամանակ քանի՞ ներկայացուցիչ կարող է ներկա գտնվել:

4

Ի՞նչ իրավունքներ ունի լրագրողը ընտրական տեղամասում:

5

Ի՞նչ է արգելված:

6

Լրագրողին կարո՞ղ են հեռացնել ընտրական տեղամասից:

7

Մասնագիտական գործունեությունից բացի ի՞նչ կարող է անել լրագրողը:

8

What happened?

9

What should I do immediately after entering the station?

10

In the voting room, how many representatives from the same media can be present at the same time?

11

What rights does the reporter have in the polling station?

12

What is prohibited?

13

Can they remove reporters from polling stations?

14

Apart from professional work, what can journalists do?