Հեռուստատեսային վարկանիշի տերմինների բացատրությունները

1

Ո՞րն է թիրախային լսարանը:

Թիրախային լսարանն այն խումբն է, որը բնութագրական ընդհանուր հատկանիշներ ունի: Օրինակ մարդիկ, որոնք այսինչ նույն ապրանքի հավանական գնորդն են կամ այսինչ նույն ծառայությունից հավանական օգտվողը: Թիրախային խմբերը կարող են որոշվել նաև ըստ սեռի, ըստ տարիքի, ըստ բնակության վայրի և այլն:

2

Ի՞նչ է հեռուստատեսային վարկանիշը:

Հեռուստատեսային վարկանիշը (TVR) ժամանակի որոշակի հատվածում հեռուստացույցից օգտվող մարդկանց թիվն է (կամ անհատների թվի տոկոսային հարաբերակցությունը թիրախային լսարանի թվին): Այս ցուցանիշը որոշում է հնարավոր լսարանի առավելագույն թվաքանակը, որը կարող է ունենալ գովազդատուն՝ ժամանակի տվյալ հատվածի համար:

3

Ո՞րն է հեռուստաալիքի վարկանիշը:

Հեռուստաալիքի վարկանիշը (AMR) ժամանակի որոշակի հատվածում հեռուստատեսային որևէ մեկ ալիքից օգտվող մարդկանց թիվն է (կամ տոկոսային հարաբերակցությունը թիրախային լսարանին): Վարկանիշը եթերային հիմնական հասկացությունն է: Գովազդատուները վարկանիշերից օգտվում են, որպեսզի հասկանան, թե քանի մարդ կարող է դիտել իրենց գովազդը:

4

Ի՞նչ է մասնաբաժինը:

Մասնաբաժինը (SHR) հեռուստատեսային վարկանիշով՝ TVR-ով պայմանավորված տոկոսն է տվյալ հեռուստաալիքի համար՝ ժամանակի որոշակի հատվածում: Րոպեի մասնաբաժինը տվյալ պահին տվյալ ալիքը դիտողների թվի հարաբերակցությունն է այդ պահի բոլոր հեռուստադիտողների թվին:

5

Ի՞նչ է կոմերցիոն մասնաբաժինը:

Կոմերցիոն մասնաբաժինը՝ (CSHR) ընտրված հեռուստաալիքների խմբում որևէ հեռուստաալիքի չափաբաժինն է:

6

Ո՞րն է ընդգրկումը:

Ընդգրկումը (RCH) ժամանակի որոշակի հատվածում տվյալ հեռուստաալիքը դիտած տարբեր մարդկանց ընդհանուր թիվն է: Գովազդի առումով, սա այն ցուցանիշն է, թե ժամանակի որոշակի հատվածում որքան մարդ է դիտել գովազդը:

7

Ո՞րն է արդյունավետ ընդգրկումը:

Արդյունավետ ընդրգկումը (EFFRCH X+) այն մարդկանց թվաքանակն է, որոնք տվյալ հեռուստաալիքը դիտել են ժամանակի որոշակի X հատվածում, իսկ որոշակի շրջանում՝ ավելի քան մեկ անգամ:

8

Ո՞րն է համապատասխանության ցուցիչը:

Համապատասխանության ցուցիչը (AFF) ցույց է տալիս, թե որքանով է հաղորդումը համապատասխանում դիտարկվող թիրախային լսարանին՝ բազային լսարանի համեմատ:

9

Ո՞րն է միջինացված վարկանիշը:

Միջինացված վարկանիշը (GRP) ժամանակի որոշակի հատվածում բոլոր հեռուստաալիքներով գովազդային հոլովակի հեռարձակման վարկանիշների հանրագումարն է:

10

Ի՞նչ է հաճախականությունը:

Հաճախականությունը (frequency) ցույց է տալիս այն միջինը, թե ժամանակի որոշակի հատվածում մեկ հեռուստադիտողը քանի անգամ է դիտել գովազդը:

11

What is a target audience?

A target audience is a group that has general characteristic features. For example, people who are potential buyers of the same product or potential users of the same service. Target groups can also be determined by sex, age, place of residence, and so on.

12

What is a TV rating?

A TV rating (TVR) is the number of people watching television in a given time period (or the percentage ratio of viewers to target audience). This indicator determines the maximum number of the potential audience that an advertiser can have for the given time period.

13

What is a TV channel rating?

A TV channel rating (or Average Minute Rating, AMR) is the number of people tuned to a specific channel in a given time period (or the percentage ratio to the target audience). Ratings are the basic concept of on-air broadcasting. Advertisers use ratings to understand how many people could potentially see their advertisement. 

14

What is a share?

A share (SHR) in TV ratings is the determined percent for a given TV channel in a given time period. The share of a minute is the ratio of viewers of a given channel at a given moment to all TV viewers at that moment. 

15

What is a commercial share?

A commercial share (CSHR) is the share of any TV channel in a group of selected TV channels.

16

What is reach?

Reach (RCH) is the overall number of different people who watched a given TV channel in a given time period. In terms of advertising, RCH indicates how many people saw an ad in the given time period.

17

What is effective reach?

Effective reach (EFFRCH X+) is the number of people that watched a given channel in a given X period, and more than once over a certain period.

18

What is the affinity index?

The affinity index (AFF) shows how much a program has an affinity to the considered target audience, compared to the base audience.

19

What is a Gross Rating Point?

A Gross Rating Point (GRP) is the sum of the ratings of the broadcast of a commercial on all TV channels in a given time period.

20

What is frequency?

Frequency is the average number of times a TV viewer saw an advertisement in a given time period.

2016.03.14

1

Ո՞րն է թիրախային լսարանը:

2

Ի՞նչ է հեռուստատեսային վարկանիշը:

3

Ո՞րն է հեռուստաալիքի վարկանիշը:

4

Ի՞նչ է մասնաբաժինը:

5

Ի՞նչ է կոմերցիոն մասնաբաժինը:

6

Ո՞րն է ընդգրկումը:

7

Ո՞րն է արդյունավետ ընդգրկումը:

8

Ո՞րն է համապատասխանության ցուցիչը:

9

Ո՞րն է միջինացված վարկանիշը:

10

Ի՞նչ է հաճախականությունը:

11

What is a target audience?

12

What is a TV rating?

13

What is a TV channel rating?

14

What is a share?

15

What is a commercial share?

16

What is reach?

17

What is effective reach?

18

What is the affinity index?

19

What is a Gross Rating Point?

20

What is frequency?