Լրագրողների հավատարմագրումն ու աշխատանքը ընտրությունների օրը

1

Ի՞նչ է պատահել:

2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին սպասվում են ԱԺ ընտրություններ, որոնց լուսաբանման հավատարմագրման կարգը որոշակի փոփոխության է ենթարկվել:

2

Ի՞նչ է փոխվել:

Նախորդ՝ 2017-ի ապրիլի 2-ին կայացած ընտրությունների ժամանակ Ընտրական օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն՝ մեկ զանգվածային լրատվության միջոցից կարող էին հավատարմագրվել ոչ ավել, քան 50 ներկայացուցիչներ։  

2017թ. դեկտեմբերին Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել ԸՕ-ի վերոնշյալ հոդվածի այդ մասը: Այժմ սահամանափակում չկա:

 

3

Ի՞նչ պետք է անի լրատվամիջոցը հավատարմագրման համար:

Լրատվամիջոցը պետք է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (ԿԸՀ) ներկայացնի գրավոր դիմում և ԶԼՄ ներկայացուցիչների ցուցակ՝ ընտրությունները նշանակելու օրվանից հետո, բայց քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 15 օր առաջ:

4

Ո՞վ ունի հավատարմագրվելու իրավունք:

Հավատարմագրվել կարող են միայն այն ընկերությունները, որոնք առնվազն մեկ տարի լրատվություն են տարածում: Մեկ տարվա սահմանափակումը չի գործում վերգետնյա եթերային հեռարձակող լրատվամիջոցների՝ հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների համար:

5

Ի՞նչ պետք է անի օտարերկրյա լրատվամիջոցը հավատարմագրման համար:

Օտարերկրյա լրատվամիջոցը հավատարմագրման մասին դիմումը ներկայացնում է Արտաքին գործերի նախարարություն:

Վերջինիս կողմից հավատարմագրելու մասին դիմումը և լրատվամիջոցի ներկայացուցիչների ցուցակը ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան հնգօրյա ժամկետում ԿԸՀ-ն Արտաքին գործերի նախարարությանն է փոխանցում ցուցակում ընդգրկվածների վկայականները:

Նախարարությունը այդ դիմումն ու լրատվամիջոցի ներկայացուցիչների ցանկը ուղարկում է ԿԸՀ, որն էլ ամենաուշը հնգօրյա ժամկետում պատրաստում է վկայականները:

Հավատարմագրված լրագրողները վկայականները ստանում են ԱԳՆ-ից:

6

Լրագրողը ընտրական տեղամասում:

Լրագրողը ընտրական տեղամաս մտնելու համար պարտավոր է ունենալ ԿԸՀ-ի  տրամադրած վկայականը և անձը հաստատող փաստաթուղթը: Վկայականը ուժի մեջ է անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում:

ԶԼՄ ներկայացուցիչը առաջին հերթին գրանցվում է ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում: Նա պարտավոր է հավատարմագրման իր վկայականը տեսանելի ձևով կրել վերնազգեստի վրա, այլապես հանձնաժողովի նախագահը կարող է նրան դուրս հրավիրել:

 

7

Քվեարկության սենյակում նույն լրատվամիջոցի քանի՞ ներկայացուցիչ միաժամանակ կարող է ներկա գտնվել:

Մեկ լրագրող և մեկ լուսանկարիչ կամ օպերատոր:

8

Ի՞նչ իրավունքներ ունի ԶԼՄ ներկայացուցիչը ընտրական տեղամասում և ի՞նչ է արգելված:

Նա կարող է տեսաձայնագրել ընտրական հանձնաժողովների նիստերը, քվեարկության ընթացքը, արդյունքների ամփոփման գործընթացը, ինչպես նաև հանձնաժողովի նախագահի կամ նրա կողմից լիազորած որևէ անդամի ներկայությամբ ծանոթանալ հանձնաժողովի տնօրինության տակ գտնվող ընտրական փաստաթղթերին, բացառությամբ քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակների և քվեարկության կտրոնների:

ԶԼՄ ներկայացուցիչը իրավունք չունի միջամտելու ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքներին և քվեարկության ընթացքին, իրականացնելու քարոզչություն, ընտրական հանձնաժողովի անդամներին ցուցումներ տալու և պահանջներ ներկայացնելու:

 

9

Ո՞ր դեպքում լրագրողներին կարող են հեռացնել ընտրական տեղամասից:

Եթե քվեարկության սենյակում միաժամանակ գտնվող լրագրողների և դիտորդների թիվն այնքան է, որ ակնհայտորեն խաթարվում է քվեարկության բնականոն ընթացքը:

Այդ դեպքում հանձնաժողովը իրավասու է անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով ընդունված որոշմամբ այդ թիվը հասցնել մինչև 15-ի:

Սահմանափակումը չի տարածվում այցելուների, միջազգային դիտորդների և վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող հեռուստառադիոընկերությունների ներկայացուցիչների վրա:

10

What has happened?

Elections to the National Assembly are elected on December 9, 2018 and the procedure for coverage accreditation has undergone some changes.

 

11

What has changed?

In the previous elections held on April 2, 2017, according to Article 31 (8) of the Electoral code, no more than 50 representatives could be accredited from one mass media outlet.

In December 2017, the Constitutional Court recognized this part of the above mentioned Article of the Electoral Code unconstitutional. There is no limit now.

 
 

12

What should the media do to get accreditation?

The media should submit a written application to the Central Electoral Commission (CEC) and a list of mass media representatives after the release of the election date but no later than 15 days before the elections.

 

13

Who has the right to be accredited?

Only those companies who have at least one year’s experience of covering news can get accredited. The one year limit doesn’t apply to over-the-air broadcast media i.e. TV companies and radio companies.

 

14

What do foreign media outlets need to do to get accreditation?

The foreign media outlet must present the accreditation application to the Ministry of Foreign Affairs.  

No later than five days after submitting the application for accreditation and list of media representatives, the CEC transmits the certificates to the Ministry of Foreign Affairs.

The Ministry sends the application and list of media representatives to the CEC, which prepares the certificates within the five-day period.

Accredited journalists receive certificates from the Ministry of Foreign Affairs.

 

15

The journalist at the polling station.

The journalist is obligated to have a CEC certificate and ID card in order to enter the electoral precinct. The certificate is valid in the presence of an identification document.

The media representative is first registered in the electoral registry. They are obligated to visibly wear their accreditation certificate, otherwise the Chairperson of the Commission may ask them to leave.

 
 

16

How many representatives of the same media can be present at the same time in the voting room?

One journalist and one photographer or cameraman.

 

17

What rights does a media representative have in the polling station and what is prohibited?

They can record the electoral commissions’ sessions, the voting process, summarize the results and familiarize themselves with the electoral documents of the commission except for the list of voters who have participated and voting tickets.

The media representative does not have the right to interfere in the work of the electoral commission and the process of voting, to carry out propaganda, to give instructions to the members of the electoral commission and to make demands.

 
 

18

In what case can journalists be removed from the polling station?

If the number of journalists and observers simultaneously in the voting room is so much that the voting process is obviously disrupted.

In that case, the Commission has the right to make that number up to 15, by the decision of at least 2/3 vote of the total number of members.

The restriction does not apply to visitors, international observers and representatives of television and radio companies performing on-air broadcasting.


 

2018.11.20

1

Ի՞նչ է պատահել:

2

Ի՞նչ է փոխվել:

3

Ի՞նչ պետք է անի լրատվամիջոցը հավատարմագրման համար:

4

Ո՞վ ունի հավատարմագրվելու իրավունք:

5

Ի՞նչ պետք է անի օտարերկրյա լրատվամիջոցը հավատարմագրման համար:

6

Լրագրողը ընտրական տեղամասում:

7

Քվեարկության սենյակում նույն լրատվամիջոցի քանի՞ ներկայացուցիչ միաժամանակ կարող է ներկա գտնվել:

8

Ի՞նչ իրավունքներ ունի ԶԼՄ ներկայացուցիչը ընտրական տեղամասում և ի՞նչ է արգելված:

9

Ո՞ր դեպքում լրագրողներին կարող են հեռացնել ընտրական տեղամասից:

10

What has happened?

11

What has changed?

12

What should the media do to get accreditation?

13

Who has the right to be accredited?

14

What do foreign media outlets need to do to get accreditation?

15

The journalist at the polling station.

16

How many representatives of the same media can be present at the same time in the voting room?

17

What rights does a media representative have in the polling station and what is prohibited?

18

In what case can journalists be removed from the polling station?